ЗАПОВЕД № 6-Z24-213/12.04.2024 Г. ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“

16.04.2024

15.04.2024

Прочети статията

15.04.2024

15.04.2024

15.04.2024

15.04.2024

15.04.2024

04.04.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за обект: „Магазин за хранителни и нехранителни продукти“, в ПИ 56784.539.744 по КК на гр. Пловдив, район Тракия, община Пловдив, област Пловдив, с възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“КД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 (четиринадесет) дни след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

Район „Тракия“ , Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63

Приложение:

Уведомление за инвестиционна инициатива по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС от 18.03.2003 г.

Наличната информация се намира в „Дирекция „УТТИ“ на Район „Тракия“ , Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ №63, стая 316 в работното време на администрацията

Дата на публикуване на обявата: 04.04.2024г.

04.04.2024

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ”

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност за държавните служители и заповед № 6-Z24-194 / 03.04.2024 г. на Кмета на Район „Тракия”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

в дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“ при район „Тракия“

  1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
  1. Начин на провеждане на конкурса: тест иинтервю.
  2. Основна месечна заплата в първа степен за длъжността – минимална-933 лв.; максимална-1800 лв.;
  3. Основна цел на длъжността: Съгласуване на инвестиционни проекти по част “Електрическа” и изпълняване инвеститорски контрол по част «Електротехническа», строителен контрол.
  4. Необходими документи:

5.1. Заявление по образец – приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл ;

5.2. Декларация  за  обстоятелствата  по  чл. 17,  ал. 3,  т. 2  от НПКПМДСл;

5.3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации, изискващи се за длъжността;

5.4. Копия от документи,  удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, в случай че притежават такъв.

Документите се подават в непрозрачен запечатан плик в деловодството на район „Тракия”, ж.к. Тракия, бул. „Освобождение” № 63, от 9.00 ч. до 17.00 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.

Документите по т. 5 могат да се подават и по електронен път на електронна поща trakia@plovdiv.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1 и декларацията по т. 5.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Информация относно конкурса ще се обявява в сайта на район „Тракия”(trakia-plovdiv.bg) и на информационното табло на входа на Района.

Телефон за информация: 032 68 24 77, GSM: 0887 433 043, Човешки ресурси

29.03.2024