Досие № 6-2018-6ОП – „Доставка на хранителни продукти”

23.08.2018

 1. Решение за откриване на процедура – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 2. Обявление за поръчка – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 3. Документация за провеждане и участие – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 4. Техническа спецификация – Позиция 1 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 5. Техническа спецификация – Позиция 2 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 6. Техническа спецификация – Позиция 3 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 7. Приложения за попълване – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 8. Проект на договор – Позиция 1 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 9. Проект на договор – Позиция 2 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 10. Проект на договор – Позиция 3 – качено на 23.08.2018 г., 13:05 ч.
 11. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 27.08.2018 г. – публикувано в РОП на 30.08.2018 г. – качено на 30.08.2018 г., 16:11 ч.
 12. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 07.09.2018 г. – публикувано в РОП на 10.09.2018 г. – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 13. Разяснение – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 14. Техническа спецификация по Обособена позиция 3 – коригирана – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 15. Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 1 – коригирана – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 16. Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 2 – коригирана – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 17. Количествено-стойностна сметка по Обособена позиция 3 – коригирана – качено на 10.09.2018 г., 16:15 ч.
 18. Протокол № 1 от работата на комисията – качен на 04.10.2018 г., 16:32 ч.
 19. Протокол № 2 от работата на комисията – качен на 16.10.2018 г., 17:05 ч.
 20. Съобщение за отваряне на ценовите предложения – качен на 16.10.2018 г., 17:05 ч.
 21. Протокол № 3 от работата на комисията – качен на 26.10.2018 г., 11:35 ч.
 22. Доклад от работата на комисията – качен на 26.10.2018 г., 11:35 ч.
 23. Решение за избор на изпълнител – качено на 26.10.2018 г., 11:35 ч.
 24. Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 1 – качено на 08.11.2018 г., 15:57 ч.
 25. Информация при производство на обжалване – качено на 19.11.2018 г., 16:40 ч.
 26. Договор № 12 от 15.02.2019 г. – качен на 18.02.2019 г., 16:58 ч.
 27. Договор № 13 от 15.02.2019 г. – качен на 18.02.2019 г.,16:58 ч.
 28. Обявление за възложена поръчка – качено на 18.02.2019 г., 16:58 ч.
 29. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – за обособена позиция № 2 – качено на 30.03.2021 г., 17:10 ч.
 30. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – за обособена позиция № 3 – качено на 30.03.2021 г., 17:10 ч.