Отдел Социална политика

Телефон за справка по услугата: 032 682 566

 

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Основание за извършване на услугата Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 Социална политика Регистриране на социално слаби граждани за ползване на социална трапезария 1. Заявление по образец
2. ЕР на ТЕЛК
3. Разпореждане за размера на пенсия
4. Служебна бележка от Бюрото по труда за безработни
Решение на Общински съвет – Пловдив за съответната година веднага безплатно