Отдел Техническа служба

Телефон за справка по услугите: 032 307 836; 032 307 822

 

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Нормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 “ИП” Издаване виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване
– върху извадка от ПУП
– върху комбинирана скица
– писмо-разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, смяна предназначение и др.
Заявление по образец – виза
Заявление по образец – вътрешно преустройство
– документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив
– разрешение за ползване на преустройвания обект.
– решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред
– писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта.
чл. 140, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ 14 дни
14 дни
14 дни
5 дни
150.00 лв.
200.00 лв.
100.00 лв.
200.00 лв.
2 “ИП” Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционните проекти, архитектурни, конструктивни и инсталационни Подаване на заявление придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
– документ за собственост
– скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
– виза за проектиране
– 3 копия от инвестиционния проект
чл. 144, ал.1 от ЗУТ 14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
1.00лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв.,
макс. 7500.00 лв.
2.1 – за жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система/ – лв. на кв.м. бруто застроена площ. – административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон 1.50 лв./кв.м, но не по-малко от 150.00 лв.,
макс. 10000.00 лв.
2.2 – за нежилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система/ – лв. на кв.м. бруто застроена площ. – оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6 0,75 лв./кв.м, но не по-малко от 75.00 лв,
макс. 5625.00 лв.
2.3 – Реконструкция без смяна на конструктивната система – лв. на кв.м. бруто площ
а) за жилищни сгради
б) за нежилищни сгради
– разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите 1,13 лв./кв.м., но не-по-малко от 112,50 лв.,
макс. 7500.00 лв.
3 “ИП” Идеен проект Подаване на заявление придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
– скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
– оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
– положително становище на органите по пожарна безопасност.
– предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
– съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144, ал.1 от ЗУТ 14 дни /с оценка за съответствие 30 дни /процедиране и разглеждане на ЕСУТ 30 % от т. 2.1 и 2.2
4 “ИП” Процедиране и разглеждане на:
– проекти за оценка за съответствие от ЕСУТ
– обемно устройствено проучване
– площни обекти, озеленяване, благоустрояване, улици, бензиностанции, газстанции и др.
Подаване на заявление 30 дни
30 дни
30 дни
50 % от т. 2.1 и т. 2.2, но не по-малко от 100.00 лв.
20 % отт. 2.1 и т. 2.2
200.00 лв. + n. 10.00 лв. (където n -брой УПИ)
5 “ИП” Съгласуване на екзекутиви, съгласно чл. 175 от ЗУТ и становище за държавно приемане на обекти Заявление придружено от документи по чл. 175 от ЗУТ чл. 175 от ЗУТ 30 дни
15 дни
7 дни
10 % от т.2.1, т.2.2 и т.2.3, но не по-малко от 100.00 лв.
х2
х3
6 “ИП” За издаване на акт за узаконяване Заявление 30 дни троен размер на цената
7 “ИП” Одобряване на проект по чл. 56 и 57 от ЗУТ
– с оценка за съответствие
– с ЕСУТ
Заявление придружено от – Схема одобрена от главния архитект – Документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ чл. 56 и 57 от ЗУТ 14 дни
30 дни
100.00 лв.
100.00 лв.
8 “ИП” За самостоятелни инвестиционни проекти за сградни /В и К, Електро и ОВ/ за всеки вид поотделно
а/ за жилищни сгради
б/ за нежилищни сгради
в/ за реконструкция
Подаване на заявление придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
– скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
– оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
– положително становище на органите по пожарна безопасност.
– предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
– становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
– съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ 0.05 лв./м2, минимум 50.00 лв.
0.06 лв./м2, минимум 60.00 лв. 75 % от т. „а” и „б”, мин 20.00 лв
9 “ИП” За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи
до 100 м
до 500 м
до 1000 м
над 1000 м
Подаване на заявление придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
– оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
– скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
– положително становище на органите по пожарна безопасност.
– предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
– становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
– съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ 70.00 лв
70.00 лв + 0,60 лв./м
200.00 лв. + 0,30 лв. /м
350 лв + 0,10 лв./м
10 “ИП” Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл. 56 и 57 от ЗУТ Заявление
Одобрен проект по чл. 56 и 57 от ЗУТ
чл. 56 и 57 от ЗУТ 30 дни 50.00 лв.
10.1 За разглеждане на 1 бр. заявление за разполагане на РИЕ 20.00 лв.
11 “ИП” Издаване на разрешение за строеж по чл. 148, ал. 2 от ЗУТ
– за жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система/ – лв. на кв.м. бруто застроена площ.
– за нежилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система/ – лв. на кв.м. бруто застроена площ.
– Реконструкция без смяна на конструктивната система – лв. на кв.м. бруто площ а) за жилищни сгради б) за нежилищни сгради
Подаване на заявление, придружено с:
– документ за собственост
– виза за проектиране или писмо-разрешение за проектиране
– скица от СГКК – гр. Пловдив
– 3 одобрени комплекта от инвестиционния проект
– административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
– оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
– разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
– договори с експлоатационните дружества
чл. 148, ал. 2 от ЗУТ 7 дни мин. 100.00 лв.
20% от т.2.1, макс. 7 500.00 лв.
20% от т.2.2, макс. 10 000.00 лв.
0,75 лв./кв.м, но не по-малко от 75.00 лв, макс. 5 625.00 лв.
1,13 лв./кв.м., но не-по-малко от 112,50 лв., макс. 7 500.00 лв.
12 “ИП” Издаване на разрешение за строеж по чл. 148, ал. 2 от ЗУТ идеен проект 7 дни 30% от таксите по т.11.1 и т.11.2
13 “ИП” За самостоятелни инвестиционни проекти за сградни /В и К, Електро и ОВ/ за всеки вид поотделно
а/ за жилищни сгради
б/ за нежилищни сгради
в/ за реконструкция
– Документ за собственост
– Одобрен проект по съответната част
7 дни 20% от сумата, образувана при:
0.05 лв./м2, минимум 50 лв.
0.06 лв./м2, минимум 60 лв.
75 % от т. „а” и „б”
14 “ИП” а) За трафопостове и ел. уредби
б) за самостоятелни котелни и абонатни станции
в) реконструкция на същите
7 дни 20% от сумата, образувана при:
0,30 лв./кW/ kVA
100 лв./MW
75% от т. а) и т. б)
15 “ИП” Презаверка на Разрешение за строеж по чл. 153, ал. 3 от ЗУТ 153, ал. 3 от ЗУТ 30дни
15 дни
7 дни
50% от предвидената такса по общия ред, но не по-малко от 100.00 лв
х2
х3
16 “ИП” Допълване на разрешение за строеж по чл. 152, ал. 2 от ЗУТ за етапност 152, ал. 2 от ЗУТ 7 дни 200.00 лв.
17 “ИП” Съставяне на констативен протокол по чл. 3, ал. 3 от приложение № 2 на ЗМДТ чл. 3, ал. 3 от приложение № 2 на ЗМДТ 14 дни 20.00 лв.
18 “ИП” Удостоверение и писмо за факти и обстоятелства – Документ за собственост
– Разрешение за строеж
– Разрешение за ползване
30 дни 30.00 лв.
19 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категория чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
19.1 “ИП” За жилищни сгради с височина до 10 м, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни 150.00 лв.
19.2 “ИП” За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., от която 60/100 е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни 350.00 лв.
19.3 “ИП” За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 200 – 500 кв.м, за строежи с производствено предназначение до 200 кв.м., както и строежи-те извън тези по поз.2 и поз. 3 и за основните ремонти и преустройствата им – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни 450.00 лв.
19.4 “ИП” За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните ремонти и реконструкции – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
чл. 181 от ЗУТ 7 дни по 250.00 лв./км, но не по-малко от 100.00 лв
19.5 “ИП” За сгради и съоръжения на техническата инфраструктура – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни по 350 лв. на обект
20 “ИП” Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категория при частично преустройство, реконструкция или основен ремонт на сградата, цената се калкулира върху реалната преустройвана, реконстроирана или ремонтирана площ
20.1 За строежи с обществен характер с разгъната площ до 50 кв.м – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни 150.00 лв.
20.2 “ИП” За строежи с обществен характер сразгъната площ от 50 м2 до 200 м2 – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни 300.00 лв.
20.3 “ИП” При преустройване на жилищни сгради с промяна на предназначението – Документ за собственост
– Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
7 дни т.20.1 или т.20.2 + 30%
21 “ИП” Удостоверение за факти и обстоятелства по § 6 от Наредба 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ 14 дни 0.80 лв./кв.м застроена площ
22 “ИП” Удостоверение от Главния архитектпо § 16 от ЗУТ § 16 от ЗУТ 14 дни 0.40 лв./кв.м. застроена площ
23 “ВЕ” Удостоверение за степен на завършеност – протокол по чл. 181 от ЗУТ чл. 181 от ЗУТ 14 дни 0.25 лв./кв.м. застроена площ
24 За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях Заявление Документ за собственост 30 дни
15 дни
7 дни
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв
25 “ИП” Регистрация на технически паспорт 3 дни 10.00 лв.
26 Копия или преписи от протоколи, Заповеди и др., когато не се издават служебно, за всяка страница канцеларски формат Заявление Документ за собственост НОАМТЦУТОП 14 дни 2.00 лв.
27 Заверка на копие от документ (проект) Заявление Документ за собственост НОАМТЦУТОП 14 дни 7.00 лв.