Отдел Кадастър и регулация

Телефон за справка по услугите: 032 682 333; 032 307 824

 

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Нормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 К и Р Издаване на скица от действащ регулационен план Заявление Документ за собственост ЗУТ 14 дни
5 дни
1 ден
15.00 лв.
30.00 лв.
45.00 лв.
2 К и Р За презаверяване на регулационни скици от издаването на които са изтекли 6м. Заявление Документ за собственост ЗУТ 14 дни
5 дни
10.00 лв.
20.00 лв.
3 К и Р Издаване на скица – виза
– върху извадка от ПУП
– върху комбинирана скица
Заявление Документ за собственост ЗУТ 14 дни 150.00 лв.
200.00 лв.
4 К и Р Удостоверение за съда при поискване от съда Заявление ГПК 14 дни безплатно
5 К и Р Удостоверение за идентичност на имот Заявление Документ за собственост ЗАКИР 14 дни
5 дни
1 ден
25 лв.
50 лв.
75 лв.
6 К и Р Изчертаване на копие от план за регулация на скица върху паус Заявление Документ за собственост ЗУТ 7 дни М 1:500 – 30.00 лв./кв.дм
М 1:1000 – 40.00 лв./ кв.дм
7 К и Р Издаване допълнителен екземпляр от скица Заявление Документ за собственост НОАМТЦУТОП 14 дни 15.00 лв.
8 К и Р Заверка на копие от документ (проект) Заявление Документ за собственост НОАМТЦУТОП 14 дни 7.00 лв.
9 К и Р Копия или преписи от протоколи, Заповеди и др., когато не се издават служебно, за всяка страница канцеларски формат Заявление Документ за собственост НОАМТЦУТОП 14 дни 2.00 лв.
10 К и Р Определяне на нов адм.адрес на имот Заявление Документ за собственост ЗАКИР до завър шване на проце дурата 20.00 лв.
11 К и Р Удостоверение за административен адрес Заявление Документ за собственост ЗАКИР 14 дни 15.00 лв.
12 К и Р Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес Заявление Документ за собственост ЗАКИР 14 дни 10.00 лв.
13 К и Р Обявяване на преписки
ПУП – ПРЗ
Заявление Документ за правно основание ЗУТ до завър шване на проце дурата Безплатно
14 К и Р Попълване на служебна страница към декларация по чл.14 от ЗМДТ Заявление Документ за собственост ЗМДТ 7 дни Безплатно
15 К и Р Съгласуване на схема по чл.56 и чл.57 от ЗУТ Заявление Документ за правно основание ЗУТ 14 дни
5 дни
40.00 лв
80.00 лв
16 К и Р Заверка на констативен акт (образец №3) за установяванее съответието на строежа с издадените строителни книжа и за ПУП е приложен по отношение на застрояването Заявление Документ за собственост
Документ за правно основание
Наредба №3/31.07.2003 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 14 дни Безплатно
17 К и Р Удостоверение за премахнати сгради по чл.197 от ЗУТ Заявление Документ за собственост ЗУТ 14 дни 30.00 лв.
18 К и Р Справка за 1 УПИ Заявление Документ за собственост ЗАКИР Веднага 15.00 лв.
19 К и Р За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях Заявление Документ за собственост 30 дни
15 дни
7 дни
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.