Отдел Екология

Телефон за справка по услугата – 032 307 833; 032 307 834

 

Наименование на услугата Прилагани документи Заявления /образци/
№ на образеца
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6
1 Обработка на декларация за сключване на договор за определяне на ТБО според количеството на отпадъците 1.Декларация по чл. 19 от НОАМТЦУ – изпраща се служебно от Дирекция МДТ 2.Формуляр на договор по образец Договор за ТБО 2020 г. 2.40 лв.
2 Предоставяне на съд за ТБО с договор за първи път Одобрен договор от Община Пловдив Заявление – образец
3 Предоставяне на съд за ТБО за плащане на база оценка на имота 1. Заявление Заявление – образец
4 Кастрене, оформяне или премахване на декоративни дървета в озеленени площи – общинска собственост 1. Заявление 2. Списък с имената на живущите и подписите им за съгласие или решение на общото събрание на входа – само когато се иска премахване на дърво Заявление – образец Безплатно
5 Разрешение за премахване, преместване или резитба на декоративна растителност, попадащи в обсега на строителството 1. Заявление
2. Скица на имота
3. Документ за заплатена такса по т.
5.1. /служебно/
Заявление – образец 30 дни
5.1 Разглеждане на документи и проверка на място от комисия по чл. 32 от НРПОЗСОП 30.00 лв.
5.2 Издаване на разрешение за премахване, преместване или резитба на декоративна растителност по чл. 34, ал. 2 НРПОЗСОП 18.00 лв.
6 Разглеждане на документи и проверка на място от комисия по чл. 32 от НРПОЗСОП / в частен терен / 1. Заявление
2. Скица на имота
Заявление – образец 30 дни 30.00 лв.
7 Издаване на разрешение за премахване, преместване или резитба на декоративна растителност по чл. 34, ал. 2 НРПОЗСОП / в частен терен / 1. Заявление
2. Скица на имота
3. Документ за заплатена такса по т. 5.1. /служебно/
Заявление – образец 30 дни 18.00 лв.
8 Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина / чл. 131 б / (2) ППЗГ / устно няма 12.00 лв.
9 Първоначална регистрация на куче * 1. Ветеринарно-медицински паспорт
2. Лични карта на собственика
Декларация за притежаване на куче по образец Веднага 1/12 от размера на актуалната такса за годината
10 Пререгистрация на куче * Ветеринарно-медицински паспорт Веднага 30.00 лв.

 

* ЗАБЕЛЕЖКА