Публичен търг с явно наддаване за определяне на ползвател на място – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – търговия, с площ 36,00 кв. м., в УПИ I – комплексно застрояване, кв. 78, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив

21.09.2020