ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижим имот частна общинска собственост – Спортна площадка до бл. 33 А, разположена в УПИ II – комплексно застрояване, кв. 34-нов (стар УПИ ІV – комплексно застрояване, кв. 2, жил. гр. А-10, 11), по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.540.428 по кадастралната карта на гр. Пловдив, с площ 1 434 кв. м.

27.09.2022