ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – Павилион № 1 с площ от 10 кв. м., находящ се в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“, УПИ VI – 540.882, обществено обслужване, кв. 67, поземлен имот с идентификатор 56784.540.882 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, ул. „Съединение“, до блок 182

24.01.2023