Проект BG16M1OP002-5.003-0006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“

Възползвайте се от възможността за безплатна подмяна на отоплителен уред (печка или камина) за твърдо гориво (дърва или въглища) с нов алтернативен, високоефективен и екологичен.

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме.

Призоваваме всички домакинства на територията на Район „Тракия“, които използват отоплителни уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с нови екологични алтернативи за отопление. Подмяната на старите отоплителни уреди ще е по проект № BG16M1OP002-5.003-0006 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Община Пловдив предоставя на кандидатите широка гама от отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най – подходящото съобразно желанието и спецификата на жилището си. На одобрените лица ще се предостави безвъзмездно ново екологично устройство на пелети, електричество или възстановяване на връзката към централното топлоснабдяване.

На желаещите да преминат към отопление с климатици се осигуряват до 3 броя климатици със стандартен монтаж, включващ полагане на тръбен път (медни тръби, захранващ кабел и дренажна тръба) до 3 мeтра и конзоли за укрепването на външното тяло. Предвидените климатици са за стенен монтаж и с мощности на отопление в диапазон от 3.2 kW (9000 ВТU) до 8.0 kW (24 000 BTU).

Желаещите да преминат към отоплителни устройства с пелети ще могат да избират, според характеристиките на жилището си, между топловъздушни камини на пелети с мощности в диапазон 6-12 kW и камини на пелети тип „водна риза“ с мощности в диапазон 12-25 kW. Ако кандидатът избере камина с водна риза, той има право да кандидатства и за максимум 3 броя стоманени панелни радиатори с габарити 300×1800 mm, 500×1200 mm или 500×1800 mm, съответно Височина × Дължина в mm. При липсваща вътрешна отоплителна инсталация, изграждането на нова тръбна мрежа между камината и радиаторите е за сметка на кандидата и няма да се финансира по програмата.

В случаите с възстановяване на връзката към централно отопление се осигуряват до 3 броя стоманени панелни радиатора с габарити 300×1800 mm, 500×1200 mm или 500×1800 mm, съответно Височина × Дължина в mm.

Доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на устройството за отопление на пелети и климатиците се финансират от Проекта.

Кандидатстването по програмата става с подаването на Декларация за участие по образец в срок до 23.05.2021 г. Попълнените и подписани декларации за участие в проекта  се подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа в деловодството на Община Пловдив – Район „Тракия“, където желаещите могат да получат и необходимите декларации. Във връзка с усложнената и обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, Община Пловдив предоставя възможност за подаване на Декларации за участие в проекта и чрез електронна поща, като декларацията трябва да е попълнена, подписана и сканирана във формат .pdf или .jpeg, и да се изпратят на адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg

Декларациите се подават от физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.

Важно е да се знае, че при изпълнението на проекта, старите отоплителни уреди на дърва или въглища ще се изземват от домакинствата, а на тяхно място ще се осигуряват новите екологични уреди според предпочитанията на кандидатите.

Администрацията на Район „Тракия“ ще окаже пълно съдействие на заинтересованите лица с разяснения по проекта, консултиране и помощ при попълването на Декларацията за участие. Разясненията ще са до 23.05.2021 г., всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:15 часа. Информация може да се получи и на телефони: 032/307-826; 032/682-522.

Гражданите могат да получат допълнителна информация и на горещата телефонна линия 0700 50 032 всеки работен ден, от 8:30 часа до 18:00 часа.

За повече информация по програмата, изисквания и указания натиснете тук:

Изтегляне на Декларацията за участие от тук: