ЗАПОВЕДИ №№ 23ОА-2157/31.08.2023 Г.; 23ОА-2158/31.08.2023 Г.; 23ОА-2159/31.08.2023 Г.; 23ОА-2160/31.08.2023 Г.; 23ОА-2161/31.08.2023 Г.; 23ОА-2162/31.08.2023 Г. и 23ОА-2163/31.08.2023 Г.; ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ

04.09.2023