Уведомление за инвестиционно намерение „Строителство на спортен комплекс и детска ясла” в УПИ VІІ-540.1503 „общ. дейности, жил. Застрояване, озеленяване, детска ясла, спорт и атракции” кв.33 по плана на ЖК „Тракия”, гр. Пловдив

30.12.2020