Съобщение за инвестиционно предложение „Склад с администрация, ПП резервоар и трафопост“ в ПИ с идентификатор 56784.539.495 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

02.04.2021