Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)“

18.02.2020

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)“