СЪОБЩЕНИЕ ДА СОБСТВЕНИКА НА ПИ 56784.103.29 относно одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ 103.340, произв. и склад. дейност и УПИ 103.50, произв. и склад. дейност, представляващи ПИ с ИД 56784.103.340 и ПИ с ИД № 56784.103.50 по КККР на гр. Пловдив, м. “Бей кър“, Район „Тракия“, с променено предназначение на земеделска земя се обединяват в един нов УПИ 103.351

17.06.2024