Съобщение

01.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ И ЗАПОВЕД № РД-20-93/31.07.2019Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СВИНЕ В ОБЕКТИ ТИП «ЗАДЕН ДВОР», С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО «АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ» НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГИ ОБЩИНИ И ОБЛАСТИ В СТРАНАТА.

            СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКАТА ЗА ДОБРОВОЛНО КЛАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ОТ СТОПАНИТЕ ИМ ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Е 02.08.2019Г. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГОРЕОПИСАНИЯ СРОК, СЕ ПРИСТЪПВА КЪМ УМЪРТВЯВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН – ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ – ПЛОВДИВ, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 139А ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДЕЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ.

            СОБСВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕТЕ ОТГЛЕДАНИ В ОБЕКТИ  ОТ ТИП «ЗАДЕН ДВОР» МОГАТ ДА СЪХРАНЯТ МЕСОТО САМО СЛЕД ТОПЛИННА ОБРАБОТКА ЗА МИНИМУМ 30 МИНУТИ, ПРИ 70 ГРАДУСА ЦЕЛЗИЙ, ДОСТИГНАТИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА КЪСОВЕТЕ МЕСО, ПРЕДВИД ФАКТА, ЧЕ ВИРУСА НА АЧС Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСТОЙЧИВ ПРИ ИЗСУШАВАНЕ, ОСОЛЯВАНЕ, ПУШЕНЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА МЕСОТО.

 

РАЙОН „ТРАКИЯ“, ОБЩИНА ПЛОВДИВ