ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА до НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, владеещи част от имот общинска собственост с идентификатор 56784.539.154 по КК и КР на гр. Пловдив

23.08.2021