Открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56784.541.69, гр. Пловдив

12.01.2022