ОБЯВЯВА за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изпълнение на ТК за оросяване на зелени площи и измиване на площадки на бъдещ изчислителен център в гр.Пловдив в ПИ 56784.539.481 по КККР на гр. Пловдив”

01.02.2019

ОБЯВЯВА за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Изпълнение на ТК за оросяване на зелени площи и измиване на площадки на бъдещ изчислителен център в гр.Пловдив в ПИ 56784.539.481 по КККР на гр. Пловдив”