ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА МЯСТО – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ V-КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА ЖР „ТРАКИЯ“, ГР. ПЛОВДИВ

29.03.2023