Обявление по чл.129, ал.1 от ЗУТ на Решение № 244, взето с протокол № 14 от 02.08.2023г. на Общински съвет – Пловдив за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ V – 540.593, обществено обслужване, кв.55 по плана на ЖР „Тракия“ – гр.Пловдив, включен в уличната регулация

20.10.2023