ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ за разрешено изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ VІІ – 539.499, за предприятие на електрониката от кв.3 по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив

17.06.2022