ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ за направен отказ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVІІ – 540.1090, обществено обслужване от кв.89-нов по плана на ЖР „Тракия“ – гр. Пловдив

15.09.2022