ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за обект : „Реконструкция на кръстовище за село Ягодово при км97+924 на път ІІ-56 „Брезово –Пловдив-път ІІ-86“ в участъка от км 97+900 до км 98+100, в землището на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив“

15.02.2022