Обявление до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за обект: „Промяна на предназначението и технологично преоборудване на съществуваща промишлена сграда за производство на строитлни материали в хале за преработка на отпадъчни полимери в сграда с идентификатор 56784.539.490.1 и сграда с идентификатор 56784.539.490.3 в пи 56784.539.490, гр.Пловдив“

01.09.2023