ОБЯВА за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 2 към чл.6, ал.9 за обект: „Площадка за третиране на ИУГ в ПИ 56784.539.640 по КК на гр. Пловдив“

08.07.2024