ОБЯВA за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 2 към чл.6, ал.9 за обект „Добавяне на нова дейност – Предварително третиране на ИУГ на съществуваща площадка за рециклиране на пластмаса“ в ПИ 56784.539.490 по КК на гр. Пловдив

08.07.2024