ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.08.2023Г. ОТ 16,00Ч. В СГРАДАТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“ ЗА ИЗГОТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ПИ с ИД № 56784.530.2271 , ПОПАДАЩ В УПИ ІV– КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ ОТ КВ.167, КВ.168, КВ.169 И КВ.170 ПО ПЛАНА НА „КВ. ВЪСТАНИЧЕСКИ-ЮГ“, ГР.ПЛОВДИВ

14.08.2023