ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.05.2024Г. ОТ 14.30Ч. В СГРАДАТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ.18Г ПО ПЛАНА НА КВ. „ХРИСТО БОТЕВ СЕВЕР“, ГР. ПЛОВДИВ.

30.04.2024