Обява – инвестиционно предложение за „Изграждане и водовземане чрез ново водовземно съоръжение за поддържане на зелените площи за широко обществено ползване в район „Тракия“, междублокова зеленина – блокове 1, 2 и 3 с площ 4,6 дка в ПИ с идентификатор 56784.540.1257., Община Пловдив

30.07.2018

Обява