Община Пловдив – район Тракия на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Предприятие за рециклиране на отпадъци от пластмаса и регистриране на съществуващо съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец с дълбочина 18 м. в ПИ с идентификатор 56784.539.490, гр. Пловдив, с възложител „Марица Полимер“

14.12.2021