Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен ” в „Цех за производство на печатни платки“ собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив

23.06.2021