Инвестиционно предложение за обект: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и отпадъци от опаковки в ПИ с идентификатор 56784.101.16 по КК на гр. Пловдив“

11.08.2022