Инвестиционно предложение за обект: „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз в ПИ с идентификатор 56784.541.69 по КК на гр. Пловдив“

20.12.2021