Инвестиционно предложение за обект: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи, храсти и дървета на детска градина за 8 групи в ПИ с идентификатор 56784.540.623, УПИ ІІ-540.623, детски комбинат, кв.59 по плана на ЖР “Тракия“, гр. Пловдив“

20.10.2022