Инвестиционно предложение „Цех за насищане на печатни платки в УПИ III-539.727 – производствена и складова дейност“, находящ в поземлен имот с идентификатор 56784.539.727 по КК на гр. Пловдив

11.02.2019

Инвестиционно предложение „Цех за насищане на печатни платки в УПИ III-539.727 – производствена и складова дейност“, находящ в поземлен имот с идентификатор 56784.539.727 по КК на гр. Пловдив