Инвестиционно предложение: „СКЛАДОВА БАЗА” В УПИ XXVIII-539.696, общ.-обсл. и смесено предназначение, кв.2 по плана на ЮИПЗ Тракия, ПИ 539.696 по КК на гр.Пловдив”

10.04.2019

Инвестиционно предложение: „СКЛАДОВА БАЗА” В УПИ XXVIII-539.696, общ.-обсл. и смесено предназначение, кв.2 по плана на ЮИПЗ Тракия, ПИ 539.696 по КК на гр.Пловдив”