Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) и водовземане от подземни води за поливане на зелени площи за широко обществено ползване в район Тракия”, блокове 1,2 и 3 в ПИ с идентификатор 56784.540.1257 по КК на гр.

23.11.2018

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) и водовземане от подземни води за поливане на зелени площи за широко обществено ползване в район Тракия”, блокове 1,2 и 3 в ПИ с идентификатор 56784.540.1257 по КК на гр.