ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020

  1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020
  2. Регистър ЗИПФ РЕЕГИОНИ В РАСТЕЖ отрицателна – 05.12.2018 г.
  3. Регистър ЗИПФ РЕЕГИОНИ В РАСТЕЖ положителна – 05.12.2018 г.
  4. Съобщение – 06.12.2018 г.
  5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМEНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020
  6. KРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020
  7. СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ УСВОЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ И СУБСИДИИ
  8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на Сдружение на собствениците в кметството на район Тракия
  9. Примерен ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО при учредяването на СС по ОП Региони в растеж 2014-2020