Отдел Стопански дейности

Телефон за справка по услугите: 032 307 803; 032 307 804

 

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Нормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 Стопански Решение за удължено работно време 1. Заявление по образец
2.Становище от Пето РПУ Пловдив
3. У-ние за липса /наличие/ на финансови задължения към Община Пловдив
4.В случай, че обекта се намира в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се изисква Протокол от решение на общото събрание на собствениците, взето по ред на чл.17, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост.
5.В случай, че обекта се наира в радиус до 30м. от жилищни сгради се изисква Протокол за замерване на шума от оторизирана лаборатория.
Чл. 11, ал.2 и ал.3 от
Наредба за осигурряване на общ. ред приета с р-е №198/прот.10/28.05.09г. на ОбС- П-в
14 дни 300 лв. +5 лв. холограма
2 Стопански Промяна на обстоятелство по издадени разрешения 1.В зависимост от промяната се представя необходимия документ. Решение №128 на ОбС – П-в 14 дни 40.00 лв.
3 Стопански У-ние за открита процедура по категоризиране на заведения за хранене и развлечения Заявление по образец към което се прилагат:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър-оригинал или копия от документите,
2. Декларация, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност по образец.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец
4. Копие от документ удостоверяващ професионалта и езикова квалификация на управителя на обекта
5. Формуляр за определяне на категория-по образец
6. Копие от документ за собственост на обекта
7. Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
8. Копие от договор за наем
9. Документ за платена такса
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
Чл. 9, от Наредба за категоризиране 14 дни До 20 места 110лв.
от 21-50 места 250 лв.
от 51-150 места 500 лв.
от 151-300места 940 лв.
над 300 места 1400 лв.
4 Стопански Удостоверение за открита процедура по категоризиране на средство за подслон или места за настаняване Заявление по образец към което се прилагат: 1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър-оригинал или копия от документите,
2. Декларация, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност по образец.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец
4. Копие от документ удостоверяващ професионалта и езикова квалификация на управителя на обекта
5. Формуляр за определяне на категория-по образец
6. Копие от документ за собственост на обекта
7. Документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
8. Копие от договор за наем
9. Документ за платена такса
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
Чл. 9, от Наредба за категоризиране 14 дни Категоризиране на места за настаняване:
до 20 стаи 250,00 лв.
от 21-40 стаи 500,00 лв.
от 41-60 стаи 940,00 лв.
от 61-100 стаи 2500,00 лв.
Над 100 стаи 5 000,00 лв.
За 1 легло в самостоятелна стая 10 лв.
За 1 легло в туристическа хижа 10 лв.
Категоризиране на места за настаняване:
до 30 стаи – 500,00 лв.
от 31 – 150 стаи 1000,00 лв.
от 151 – 300 стаи 1870,00 лв.
от 301 – 500 стаи 2750,00 лв.
над 500 стаи 5000,00 лв.
5 Стопански Вписвания на настъпили промени в обстоятелствата по категоризация 1. Заявление
2. Документ удостоверяващ промените
3. Документ за платена такса
Чл. 23 от Наредба за категоризиране 14 дни 150 лв.
6 Стопански Издаване на дубликат на удостоверение за категория Чл. 3, ал.(2) от Тарифа за такси 14 дни 100 лв.
7 Стопански Разрешение за ползване на общински терен за разполагане на стационарни преместваеми съоръжения за търговска дейност по чл.56 от ЗУТ 1. Заявление по образец.
2. Удостоверение от агенцията по вписванията.
3. ЕИК
4. Справка за липса на задължения към Община Пловдив / служебно /.
5. Други.
Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и др. обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане 14 дни 40 лв. + 5 лв. холограма
8 Стопански Разрешение за ползване на общински терен за разполагане на мобилни преместваеми обекти /маси, хладилни витрини,стойки, щендери и др../ 1. Заявление по образец.
2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект.
3.У-ние за наличие/липса/ на финансови задължения към Община Пловдив.
Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и др. обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане 14 дни 40 лв. + 5 лв. холограма
9 Стопански Разрешение за ползване на общински собственост, съгласно Раздел II от ЗМДТ, чрез поставяне на маси за открито сервиран 1. Заявление по образец.
2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект.
3.У-ние за наличие/липса/ на финансови задължения към Община Пловдив.
4. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
5. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма
6. Нотариално заверено пълномощно (в случаите, когато не се подава лично от заявителя)
Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и др. обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане  14 дни  40 лв. + 5 лв. холограма
10 Стопански 1. Разрешение за ползване на имот общинска собственост за разполагане на преместваем обект за местодомуване на МПС по чл.56 от ЗУТ.
2. Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение за леко МПС
1. Заявление
2. Копие от нотариален акт за собственост на жилището или договор за наем за жилище в близост до одобрената схема.
3. Копие от талона на МПС
4. Копие от решение на ТЕЛК / за инвалиди/.
5. Справка за липса на задължения към Община Пловдив / служебно/.
Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и др. обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане 14 дни 40 лв. + 5 лв. холограма + 50лв.
11 Стопански Временно разрешение за физически лица за ползване на имот общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер. 1. Заявление по образец – физически лица
2. Заявление по образец – юридически лица
3. У-ние за наличие/липса/ на финансови задължения към Община Пловдив.
чл. 56 от ЗУТ 14 дни 5 лв. холограма + месечната такса
12 Стопански Удостоверение за наличие /липса/ на финансови задължения към О-на П-в Устно искане Веднага Безплатно
13 Стопански Отдаване под наем на общински терени Протокол от проведен търг или конкурс Решение на Общински съвет 10 дни Месечен наем –този който е достигнат от конкурс или търг
14 Стопански Отдаване под наем на терени и сгради публична общинска собственост Протокол от проведен търг или конкурс Решение на Общински съвет 10 дни Месечен наем –този който е достигнат от конкурс или търг