Жилищна политика

Телефон за справка по услугите: 032 307 809; 032 307 811

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Нормативни документи /основание за издаване/ Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 Жилищна политика Картотекиране по общоустановения ред по чл.10 от НУРУЖННОЖП Декларация – образец Приложение 1 чл. 7 от НУРУЖННОЖП 3 месеца Безплатно
2 Жилищна политика Картотекиране по чл.25 от НУРУЖННОЖП-фонд “Резервен” Декларация – образец
Приложение 2
чл. 25 и чл.27 от НУРУЖННОЖП 3 месеца Безплатно
3 Жилищна политика Картотекиране по чл.34 от НУРУЖННОЖП-фонд “Ведомствен” Декларация – образец
Приложение 3
чл. 35 от НУРУЖННОЖП 3 месеца Безплатно
4 Жилищна политика Картотекиране по закона за влоговете
/издаване на удостоверение за картотекиране/
Приложение 4 чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ 14 дневен 5.00 лв.
5 Жилищна политика Настаняване в общинско ж-ще под наем /настанителна заповед/ 30 дни 5.00 лв.
6 Жилищна политика За предоставяне на формуляри на молби-декларации по чл. 10(2) от НУРУЖННОЖП 0.50 лв.