Устройство на територията и техническа инфраструктура

25.01.2021

Р-н Тракия Структурно звеноНаименование на услугатаПрилагани документиНормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнениеТакса
1„КР“Издаване виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване:
– върху извадка от ПУП
– върху комбинирана скица
Заявление по образец 
1. Копие от документ за собственост на поземления имот или договор за наем;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4.Други документи свързани със заявлението ( скица от СГКК );
5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
чл. 140, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ14 дни150.00 лв.
“ИП”– писмо-разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, смяна предназначение и др.Заявление по образец 
1. Вътрешно преустройство
2. Документ за собственост.
3. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
4. Разрешение за ползване на преустройвания обект.
5. Решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред
6. Писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта.
чл. 140, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ14 дни100.00 лв.
2“ИП”Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционните проекти, архитектурни, конструктивни и инсталационниПодаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Документ за собственост
2. скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект
– 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
2.1“ИП”– за жилищни и обществени сгради, вкл. допълващо застрояване – лв. на кв.м. бруто разгъната застроена площ.Подаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Документ за собственост
2. скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект
– 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
5.00 лв./кв.м, но не по-малко от 300.00 лв.
2.2“ИП”– за производствени и складови сгради – лв. на кв.м. бруто разгъната застроена площ.Подаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Документ за собственост
2. скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект
– 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
2.50 лв./кв.м, но не по-малко от 300.00 лв.
2.3“ИП”– за огради – лв. на метърПодаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Документ за собственост
2. скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект
– 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
1,00 лв./м, но не по-малко от 300.00 лв.
2.4“ИП”– Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради, без тяхното пристрояване и надстрояванеПодаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Документ за собственост
2. скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект
– 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в Закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни
/с оценка за съответствие 30 дни
/процедиране и разглеждане на ЕСУТ
1.00 лв./кв.м
3“ИП”Идеен проектПодаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:

1. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
2. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от закона за опазване на околната среда
5. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144, ал.1 от ЗУТ14 дни /с оценка за съответствие 30 дни /процедиране и разглеждане на ЕСУТ50 % от цената по общия ред за одобряване на технически проект
4“ИП”Процедиране и разглеждане на проекти за оценка за съответствие от ЕСУТ по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТПодаване на заявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от зут:

1. Документ за собственост
2. Скица (схема) от сгкк – гр. Пловдив
3. Виза за проектиране
4. Копиe от инвестиционния проект – 3 бр.
5. Административни актове /в зависимост от вида и големината на строежа за разрешаване на строителството по закона за опазване на околната среда или специален закон
6. Разрешителни, издадени по реда и в случите, предвидени в закона за водите
7. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал.6
30 дни2,00 лв.кв.м, но не по-малко от 250 лв.
1,00 лв/м., но не по-малко от 250 лв.
5“ИП”Съгласуване на екзекутиви, съгласно чл. 175 от ЗУТ и становище за държавно приемане на обектиЗаявление, придружено от документи по чл. 175 от ЗУТчл. 175 от ЗУТ
30 дни10 % от цената за одобряване на проекта
6“ИП”Одобряване на проект по чл. 56 и 57 от ЗУТЗаявление
1. Схема одобрена от главния архитект 2. Документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ
чл. 56 и 57 от ЗУТ14 дни или
30 дни
100.00 лв.
100.00 лв.
7“ИП”Разглеждане и одобряване на технически и работни проектиЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ
7.1За трафопостове и електрически уредбиЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ0,30 лв./
kW/KVA
, но не по-малко от 100 лв.
7.2За самостоятелни котелни и абонатни станцииЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ100 лв/MW, но не по-малко от 100 лв.
7.3За реконструкция на същитеЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ75% от горните
7.4Сградни мрежи (ОВ, ВиК, Електро, Газ и др.) за всеки вид инсталация поотделноЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ0,20 лв./кв.м., но не по-малко от 100 лв.
7.5Водоснабдителни съоръжения и канализационни помпени станцииЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ25,00 лв./kW, но не по-малко от 50 лв.
7.6За пречиствателни съоръжения за отпадъчни водиЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ30 лв./куб.м., но не по-малко от 100 лв.
8Разглеждане, одобряване и процедиране на проекти от инженерната инфраструктура – За топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи, електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежиЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ
8.1До 100 мЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ70 лв.
8.2До 500 мЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ70 лв.+0,60 лв./м
8.3До 1000 мЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ200 лв.+0,30 лв./м
8.4Над 1000 мЗаявление, придружено с документи по чл. 144, ал.1 от ЗУТ:
1. Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа.
2. Скица (схема) от СГКК – гр. Пловдив
3. Положително становище на органите по пожарна безопасност.
4. Предварително договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
5. Становище на Министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
6. Съгласуване с националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал.5.
чл. 144 от ЗУТ14 дни с оценка и 30 дни с ЕСУТ350 лв.+0,10 лв./м
9“ИП”Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл. 56 и 57 от ЗУТЗаявление
Одобрен проект по чл. 56 и 57 от ЗУТ
чл. 56 и 57 от ЗУТ30 дни100.00 лв.
10“ИП”Издаване на разрешение за строежЗаявление, придружено с одобрен проект, когато се заявява отделно от представения за одобрение проектчл. 148 и чл. 147 от ЗУТ7 дни100.00 лв.
11“ИП”Разглеждане, съгласуване и процедиране на технически и работни проекти за площни обекти – озеленяване, благоустрояване, бензиностанции, газстанции и др.200,00 лв. до 1 декар + 200,00 лв. за всеки следващ декар
12“ИП”Презаверка на Разрешение за строеж по чл. 153, ал. 3 от ЗУТ153, ал. 3 от ЗУТ30дни100,00 лв.
13“ИП”Допълване на разрешение за строеж
152, ал. 2 от ЗУТ
Чл. 154 от ЗУТ14 дни100.00 лв.
14“ИП”Удостоверение и писмо за факти и обстоятелстваЗаявление и документи, в зависимост от обекта30 дни100.00 лв.
15Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категорияЗаявление
1. Документ за собственост
2. Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ7 дни
15.1“ИП”Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV и V категорияЗаявление
1. Документ за собственост
2. Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ7 дни0,25 лв./кв.м бруто РЗП, но не по-малко от 200.00 лв.
15.2“ИП”За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и на основните ремонти и реконструкциите имЗаявление
1. Документ за собственост
2. Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ7 дни350.00 лв.
15.3“ИП”За сгради и съоръжения на техническата инфраструктураЗаявление
1. Документ за собственост
2. Документи съгласно чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ
чл. 175, 176 и 177 от ЗУТ7 дни350.00 лв. на обект
16“ИП”Удостоверение за факти и обстоятелства по § 6 от Наредба 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ14 дни0,80 лв./кв.м застроена площ
17“ИП”Удостоверение от Главния архитект за търпимост на строеж§ 16 и § 127 от ЗУТ14 дни0.80 лв./кв.м. застроена площ
18“ИП”Удостоверение за степен на завършеност – протокол по чл. 181 от ЗУТчл. 181 от ЗУТ14 дни0.25 лв./кв.м. застроена площ
19За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тяхЗаявление
Документ за собственост
30 дни15.00 лв./стр.
20“ИП”Регистрация на технически паспорт7 дни50.00 лв.
21Заверка на копие от документ (проект)
До А3
Над А3
Заявление 
Документ за собственост
НОАМТЦУТОП14 дни15,00 лв/бр;
Приравнява се на брой А3
22„КС“Присъствие при откриване на строителната площадкаЗаявление
1. Разрешение за строеж – 1бр.
2. Документ за собственост- 1бр.
3.Протокол обр. 2 – 3 бр.
4. Договор за строителство. 1бр.
5. Удостоверения на строителя – 1бр.
6. Договор за строителен надзор – 1бр.
7. План за безопастност и здраве/ Декларация – 1бр
ЗУТ7 дни30,00 лв
23„ИП“Одобряване на План за безопасност и здравеЗаявление
Инвестиционни проекти – 3 бр.
Чл. 156 б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ14 дни100,00 лв.
24„КР“Издаване на скица от действащ регулационен планЗаявление 
1. Копие от документ за собственост на поземления имот или договор за наем;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4.Други документи свързани със заявлението ( скица от СГКК );
5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
ЗУТ14 дни15,00 лв.
25„КР“Удостоверение за съда при поискване от съдаЗаявление 14 дниБезплатно
26„КР“Удостоверение за идентичност на имотЗаявление 
1. Копие от документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;
5. Решение на ОС ЗГ – Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
ЗКИР14 дни100,00 лв.
27„КР“Определяне на нов административен адрес на имотЗаявление 
Копие от Акт обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа или:

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Разрешение за строеж;
4. Скица на имота от СГКК-Пловдив
5. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж ;
7. Архитектурно разпределение (схема), за да се вижда с колко входа е сградата;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. на МРРБ, ЗКИРдо завършване на процедурата20,00 лв.
28„КР“Удостоверение за административен адресЗаявление 
1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012г на МРРБ, ЗКИР14 дни20,00 лв.
29„КР“Удостоверение за идентичност между стар и нов адресЗаявление 
1. Копие от документ за собственост на поземления имот;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението– копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. услуга;
НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012г на МРРБ, ЗКИР14 дни20,00 лв.
30„КР“Обявяване на преписки ПУП-ПР,ПУП-ПЗ, ПУП-ПРЗ, ПУП-РУПДокумент за правно основаниеЧл.128, чл.129, чл.131, чл.150 от ЗУТдо завършване на процедуратаБезплатно
31„КР“Попълване на служебна страница към декларация по чл.14 от ЗМДТЗаявление 
1.Документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
5. Попълнена от собственика данъчна декларация;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението/Решение на ОСЗГ – Пловдив за промяна предназначението на ПИ/.
ЗМДТ7 дниБезплатно
32„КР“Съгласуване на схема по чл.56 и чл.57 от ЗУТЗаявление 
Схема на обекта, изготвена от правоспособно лице – минимум 2 екземпляра
Чл.56 и чл.57 от ЗУТ30 дни100,00 лв.
33„КР“Заверка на констативен акт (образец №3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за ПУП е приложен по отношение на застрояванетоЗаявление 
1. Разрешение за строеж;
2. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверка ниво изкоп;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Копие от одобрен архитектурен проект/ситуация/
5. Копие на одобрена част „Геодезия” – Трасировъчен план
6. Изготвен протокол – Приложение 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Наредба 3 за съставяне на актове по време на строителството.
6. Други документи свързани със заявлението-Геодезично заснемане от проверка достигане на контролните нива.
Чл.159, ал.3 от ЗУТ, Наредба №3 на МРРБ3 дниБезплатно
34„КР“
„ИП“
Удостоверение за премахнати сгради по чл.197 от ЗУТЗаявление 
1.Документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Други документи свързани със заявлението;
6. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
Чл.197 от ЗУТ14 дни100,00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:

РАЗМЕРЪТ НА ТАКСИТЕ ЗА ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЕ ТАКСУВАТ ПО ОБЩИЯ РЕД – 100 ЛВ/БР.

СРОКЪТ ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ Е СЪГЛАСНО ЗУТ.