Екология

Телефон за справка по услугата – 032 307 833; 032 307 834

Наименование на услугата Прилагани документи Заявления /образци/
№ на образеца
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6
1 Обработка на декларация за сключване на договор за определяне на ТБО според количеството на отпадъците
 1. Декларация по чл. 19 от НОАМТЦУ – изпраща се служебно от Дирекция МДТ
 2. Формуляр на договор по образец
 3. СПРАВКА
  за сключване на договор за определяне на таксата ТБО през 2021 г.
 1. Договор за ТБО 2021 г.
 2. СПРАВКА за сключване на договор за определяне на таксата ТБО през 2021 г.
2,40 лв.
2 Предоставяне на съд за ТБО за плащане на база отчетна стойност на имота Заявление Заявление – образец
3 Кастрене, оформяне или премахване на декоративни дървета в озеленени площи – общинска собственост
 1. Заявление
 2. Списък с имената на живущите и подписите им за съгласие или решение на общото събрание на входа – само когато се иска премахване на дърво.
Заявление – образец Безплатно
4 Разрешение за премахване, преместване или резитба на декоративна растителност, попадащи в частен терен.
 1. Заявление
 2. Копие от документ за собственост
 3. Документ за заплатена такса по т. 4.1.(служебно)
Заявление – образец 30 дни Безплатно
4.1 Разглеждане на документи и проверка на място от комисия по чл. 32 от НРПОЗСОП 30,00 лв.
4.2 Издаване на разрешение за премахване, преместване или резитба на декоративна растителност по чл. 34, ал. 2 НРПОЗСОП 18,00 лв.
5 Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина / чл. 131 б / (2) ППЗГ / устно няма 12,00 лв.
6 Одобряване ПУСО (чл.11, ал.6 от ЗУО и чл.156б, ал.1, т.1 от ЗУТ) ПУСО – 3 екземпляра 14 дни 50,00 лв.
7 Първоначална регистрация на куче
 1. Ветеринарно-медицински паспорт
 2. Лична карта на собственика
Декларация за притежаване на куче по образец Веднага 1/12 от размера на
актуалната такса за
годината
8 Пререгистрация на куче Ветеринарно-медицински паспорт Веднага 30,00 лв.
9 Закриване на картон от електронен регистър за домашни кучета Заявление/декларация за закриване на картон Веднага Безплатно
10 Регистрация на животновъден обект – лично стопанство
 1. Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство
 2. Документ за собственост или право за ползване на обекта
Заявление – образец Безплатно

* ЗАБЕЛЕЖКА