Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и управление на собствеността“

Административна услуга Прилагани документи Нормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6
2 Издаване на разрешение за ползване на място общ. собственост за поставяне на стационарни и мобилни преместваеми обекти Заявление обр. 1

 1. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ(изисква се само за лица, които са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ).
 2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект, разрешение за поставяне(когато е необходимо).
 3. Други документи, на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.
 4. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя.)
*Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив 14 дни

40.00 лв.
+ 5.00 лв.

3 Издаване на разрешение за ползване на място ОС за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер. Заявление обр. 1

 1. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ(изисква се само за лица, които са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ).
 2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект, разрешение за поставяне(когато е необходимо).
 3. Други документи, на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.
 4. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя.)
*Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив 14 дни 5.00 лв.
4 Поставяне на защитен знак върху документи. *Н а р е д б а за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив 5.00 лв.
5 Издаване на разрешение за ползване на място общ. собственост за поставяне на маси за открито сервиране Заявление обр. 2

 1. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ(изисква се само за лица, които са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ).
 2. Одобрена схема за поставяне на маси за открито сервиране.
 3. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма (изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ).
 4. Други документи, на които се позовава ползвателят и които се изискват за извършване на съответния вид дейност.
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя.)
*Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив 14 дни 40.00 лв.

+ 5.00 лв.

6 Издаване на разрешение за ползване на място общ. собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект Заявление обр. 4

 1. Копие за документ за самоличност.
 2. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната по ал.1
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя.
*Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив 14 дни след провеждане на процедурата за определяне на ползвател 40.00 лв.

+ 5.00 лв.

7 Отдаване на терени, общинска собственост за поставяне на стационарни обекти Тръжна документация *Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив 40.00 лв.

+ 5.00 лв.

8 Отдаване под наем на терени, павилиони и сгради общинска собственост Тръжна документация *Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Определена в тръжната документация
9 Издаване на разрешение за удължено работно време. Заявление

 1. Протокол от решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (за всички заведения за хранене и развлечение, магазини, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и обекти към тях, автомивки и други обекти за търговия и услуги, които се намират в жилищни или сгради със смесено предназначение) – Оригинал
 2. Протокол за замерване на шума, издаден от оторизирана лаборатория, без да се изисква съгласие по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (за всички заведения за хранене и развлечение, магазини, игрални зали, компютърни зали, бензиностанции и обекти към тях, автомивки и други обекти за търговия и услуги, които се намират в радиус до 30 метра от жилищни сгради). – Оригинал
 3. Писмено мотивирано положително / отрицателно становище от съответното РУ „Полиция“, на чиято територия се намира обекта – Оригинал
 4. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от заявителя).
*Наредба за осигуряване на обществения ред  14 дни 300.00 лв.

+ 5.00 лв.

10 Промяна на обстоятелствата по издадени разрешения. * Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив   14 дни 40.00 лв.
11 Издаване на дубликат на разрешение. *Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив   14 дни 20.00 лв.
12 Категоризация на заведения за хранене и развлечения. Заявление

 1. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
 2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.
 4. Други.
* Закон за туризма

* Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

* 20 дни до издаване на временно удостоверен.
* след издаване на временно удостоверен. в срок до 3 месеца се издава удостоверение за утвърдена категория.
от 150.00 лв.

до 2 000.00 лв.

в зависимост от местата за сядане.

13 Вписване на промени в обстоя телствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостов. Заявление * Закон за туризма

* Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

10 дни 150 лв.
14 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване. Заявление

 1. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
 2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.
 3. Копие на документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност (при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“)
 4. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник
* Закон за туризма

* Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

*20 дни до издаване на временно удостоверен.
* след издаване на временно удостоверен. в срок до 2 месеца се издава удостоверение за утвърдена категория
*клас Б-стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинг – цена за едно легло 10.00 лв.

*места за настаняв.
клас А
от 500.00 лв.
до 5 000.00 лв.

*такса за категоризиране на места за настаняв.
клас Б
от 200.00 лв.
до 4 000.00 лв.

15 Издаване на дубликат на удостоверение за категория. Заявление обр. 5 * Закон за туризма

* Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

14 дни 100.00 лв.
16 Потвърждаване категоризацията на туристически обекти. Заявление обр. 5Удостоверение за утвърдена категория – копие * Закон за туризма

* Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

20 дни от 130.00 лв.
до 1 800.00 лв.
в зависимост от местата за сядане.
17 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 1. Заявление за регистрация на СС – образец
 2. Списък на собствениците, участващи в СС
 3. Копие от Протокол от учредително събрание на СС /заверен „Вярно с оригинала“/ – образец
 4. Копие от учредителния акт на СС /заверен „Вярно с оригинала“/
 5. Нотариално заверен образец на подпис на представляващите сдружението /спесимен/
*Закон за управление на етажната собственост  14 дни НЕ
18 Копия или преписи от протоколи, заповеди и др. когато не се издават служебно, за всяка страница канцеларски формат. Заявление обр. 5 * Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив 14 дни 2.00 лв.
19 Копие от документ в архива за всяка страница. Заявление обр. 5 * Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив 14 дни 2.00 лв.
20 Заверка на документ. Заявление обр. 5 * Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив 7.00 лв.
21 Справка за наличие/липса на финансови задължения към Община Пловдив. Устно искане веднага НЕ