Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – „стационарен преместваем обект – Павилион с навес за търговия”, с площ от 70 кв. м. намиращ се в Ж

26.03.2014

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На основание Заповед  № 6-Z14-84 от 11.03.2014 г.  на Кмета на район „Тракия”

 

ОБЯВЯВА:

 

І. Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – „стационарен преместваем обект – Павилион с навес за търговия”, с площ от 70 кв. м. намиращ се в ЖР „Тракия”, УПИ ІV-комплексно застрояване, кв. 3, жил. гр. А-9 който имот представлява, Поземлен имот с ИД 540.154.

 

Дата и място на провеждане: 03.04.2014г. от 09.30ч., в администрацията на район „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63.

Дата на повторно провеждане на търгова: 29.04.2014 г. от 09,30 ч.

За справки: бул. „Освобождение” № 63, ет. 1, гише № 1, 032/307 818

Срок за подаване на документи до 17.00 часа на 26.03.2014 г.