Съобщение във връзка с процедура за изземване на част от общински имот с идентификатор 56784.540.1217, представляващ УПИII- 540.1217. училище, кв.40 по план на Ж Р Тракия” гр. Пловдив по чл.65 от ЗОС

28.03.2018

Съобщение