Съобщение на Заповед № 6-Z18-157 от 12.03.2018 г. на основание чл. 80, ал. 2 от НРПУРОИ до неизвестно лице, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

13.03.2018

Съобщение на Заповед № 6-Z18-157 от 12.03.2018 г. на основание чл. 80, ал. 2 от НРПУРОИ до неизвестно лице, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК