Обяви

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ за открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Строителство на спортен комплекс и детска ясла“ в УПИ VІІ-540.1503-общ.дейности, жил.застрояване, озеленяване, детска ясла, спорт и атракции, кв.33 по плана на ЖК“Тракия“, гр. Пловдив

02.09.2021

ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „„Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък „Галваничен” в гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия” 4023, ул. „Нестор Абаджиев”№9

18.08.2021

Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен ” в „Цех за производство на печатни платки“ собственост на фирма „ХАРДТЕХ” ООД, в Поземлен имот с идентификатор 56784.539.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив

23.06.2021