Обяви

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ У В Е Д О М Я В А: Засегнатото население за инвестиционно намерение „Път ІІ-56, Пътен възел Скобелева майка – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив)” привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 – основен ремонт”, землища на с. Ягодово и с. Брестник, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив.

17.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява открит обществен достъп до изготвена информацията за обект „Изпълнение на един ТК за оросяване на зелените площи и измиване на площадки на бъдещ Изчислителен център в град Пловдив“, в имот с №56784.539.481, гр.Пловдив

16.04.2019