Нормативни документи


СРОКОВЕ за плащане на местни данъци и ТБО през 2016 г., съгласно закона за ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

Платежно нареждане

Обслужваща банка – „Инвестбанк” АД – клон Пловдив

Бюджетна сметка № BG17IORT73753102000400

Банков код: IORTBGS